De CosmoQueen Award 2018 ging naar artiste Karin Bloemen en Marjolein de Jong, oprichtster van Breast Care Foundation, voor hun werk voor deze stichting. De Award gaat naar vrouwen die zich net als CosmoQueen inzetten voor een goed doel.
CosmoQueen Award - klik hier

Welkom bij CosmoQueen

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met
betrekking tot online bestellingen tussen CosmoQueen en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.2 CosmoQueen heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. De Klant is pas gebonden aan de algemene voorwaarden nadat hij tijdens het bestelproces door aanvinken de gelding hiervan heeft aan-vaard.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 CosmoQueen zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden
prijsinformatie) ter beschikking stellen.

2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop tussen CosmoQueen en de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden via electronische weg. CosmoQueen.nl zal onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. CosmoQueen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien CosmoQueen goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting (zal) kunnen voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deel CosmoQueen dit gemotiveerd binnen 10 dagen na ontvangst order mee.

2.3 De klant kan de door CosmoQueen op de website aangeboden producten bestellen en de producten thuis of op een ander afleveradres laten bezorgen.

2.4 Na het definitief maken van de bestelling, neemt CosmoQueen de bestelling zo spoedig mogelijk in productie. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden enkel en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met CosmoQueen. CosmoQueen bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de
bestelling nog mogelijk is.

3 Prijzen en betaling
3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de
bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen
ook na verzending van deze mail door CosmoQueen worden gecorrigeerd.

3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het
gestelde in punt 3.1.

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de
website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de
door de CosmoQueen aangeboden betalingsmethode(s).

3.4 Prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. De
aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en inclusief bezorgkosten. Voor zendingen naar het buitenland waarvan de kosten meer dan Euro 12,50 bedragen, zullen deze kosten boven de
Euro 12,50 door CosmoQueen achteraf in rekening gebracht worden.

4 Thuisbezorgen van bestelde producten
4.1 CosmoQueen besteedt het bezorgen van de bestelde producten uit aan TPG Post. Voor buitenlandse zendingen zal per keer bekeken worden welk bedrijf hiervoor gebruikt zal worden.

4.2 Bij buitenland leveringen die een bedrag van Euro 12,50 overstijgen, wordt door CosmoQueen de additionele verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bestelde producten en zal na ontvangst van de order door CQ binnen 1 dag aan de klant worden doorgegeven.

4.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is
voor CosmoQueen. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door CosmoQueen kan worden uitgesloten.

4.4 CosmoQueen streeft ernaar om bestellingen die de klant op maandag tot en met vrijdag voor 12.00 uur plaatst binnen 3 dagen aan TPG Post aan te bieden. TPG Post streeft ernaar om de bestelde producten de eerstvolgende werkdag aan de klant aan te bieden.

4.5 De klant kan de bij CosmoQueen bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven adres. Het
bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door CosmoQueen aangegeven wordt.

4.6 Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wel door CosmoQueen is verzonden, wacht CosmoQueen voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen minimaal 4 weken, alvorens de bestelling opnieuw uit te voeren. Van deze wachtweken wordt niet afgeweken.

4.7 CosmoQueen raadt aan het geleverde product(en) onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

5 Afkoelingsperiode bij thuis afgeleverde producten
5.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft
hij/zij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit
product, de onderliggende overeenkomst met CosmoQueen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

5.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5.1
wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via het reageerformulier op
de website) of telefonisch aan CosmoQueen te melden. De klant kan de producten terugsturen naar CosmoQueen.

5.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat
hij/zij de overeenkomst met CosmoQueen heeft herroepen, zal CosmoQueen deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat CosmoQueen de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

5.4 CosmoQueen behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van CosmoQueen of de leverancier van de producten) is beschadigd.

5.5 Indien een product dat naar CosmoQueen wordt teruggestuurd, naar het oordeel van CosmoQueen schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal CosmoQueen de klant hiervan in kennis stellen. CosmoQueen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

6 Klachten
6.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst.
U dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan de
Centrale klantenservice van CosmoQueen (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). CosmoQueen zal binnen tien werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

7 Overig
7.1 CosmoQueen stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

7.2 CosmoQueen stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
*naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (zie
privacybeleid)
*de belangrijkste kenmerken van de producten
*de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen

7.3 CosmoQueen streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

7.4 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van CosmoQueen en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.


8 Slotbepaling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De collectie

Damesshawls, exclusief, handgemaakt van zijde en kamelenwol.

Meer informatie

Herenshawls, stoer, handgemaakt, stuk voor stuk uniek.

Meer informatie
Women Empowerment

CosmoQueen helpt kansarme vrouwen economisch zelfstandig te worden.

PARTNERS

VRIJWILLIGERS

U kunt CosmoQueen helpen en kansarme vrouwen ondersteunen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Hoe?

NETWERKEN

CosmoQueen is op zoek naar verschillende netwerken waar wij onze producten kunnen verkopen. Neem contact op voor meer informatie.